Tüzük

§ 1 Derneğin Adı, Merkezi ve Mali Yıl
Derneğin adı Frankfurt Türk Halkevi e.V.’ dir.

b) Derneğin merkezi Frankfurt/Main dır. Frankfurt Sulh Mahkemesin’deki Dernekler siciline kayıtlıdır.

c) Dernek Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband-Landesverband-Hessen e.V. isimli üst örgütün üyesidir.

d) Mali Yıl takvim yılı ile eşittir.

§ 2 Derneğin Amacı
a) Dernek, sadece ve doğrudan Harçlar Yönetmeliğinin ’’Vergilendirmede kayrılan amaçlar’’ bölümünde yer alan kamuya yararlı amaçlı çalışmaları yapar.

b) Derneğin amacı eğitimi ve öğrenim, gençlere ve yaşlılara yardımı, enternasyonalist anlayışı, kültürün bütün alanlarında hoşgörüyü ve halkların birbirlerine karşılıklı saygı ve anlayışla yaklaşmalarını desteklemek.

Derneğin amacı barış, sosyal adalet ve eşit hakların sağlanması için ve ırkçılığa,cinsiyetçiliğe, dini ayırıma ve sömürüye karşı mücadele etmek.

c) Tüzükte belirtilen amacın gerçekleştirilmesi özellikle şu yollarla olur:

Federal Almanya’da yaşayan dil grupları arasında karşılıklı iyi ilişkilerin kurulması

Değişik dil gruplarından insanların karşılıklı olarak birbirlerini taniyabilecekleri ve kültürel alişverişte bulunabilecekleri etkinliklerin düzenlenmesi

Kendi projelerinin ve inisiyatiflerinin hayata geçirilmesi

İçinde yaşadığımız toplumla bütünleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla, çocuklar, gençler, yaşlılar vb için çalışmalar yapan kuruşlar oluşturulması

Almanlar ve göçmenler için dil kurslarının düzenlenmesi

Dans ve müzik kurslarının düzenlenmesi

Frankfurt ve çevresinde yaşayan Alman ve Göçmenlerin ortak yaşamlarının mevcut durumuna ve sorunlarına ilişkin periyodik veya periyodik olmayan kitapların, gazetelerin, dergilerin, video ve kasetlerinin üretilmesi, yayınlanması ve dağıtımı

Frankfurt’un semtlerinde semt sakinlerinin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşaması için etkinlik gösteren girişim gruplarının fikren ve maddi olarak desteklemek

İlgili Alman makamlarıyla, Alman ve göçmen örgütlerle ortak çalışmak

Alman ve göçmenlere yönelik eğitim çalışmaları

Gençlerin iş hayatına uyum sağlayabilmesi için mesleki eğitim ve diğer alanlarda projeler üretilmesi ve bilgilendirme

§ 3 Özverililik
Dernek özveri temelinde çalışır, kendi ekonomik çıkarlarını ilk planda gözetmez.

Derneğin kaynakları sadece tüzükte yer alan amaçlar doğrultusunda kullanilabilir. Derneğin üyelerine, yanlızca derneğin üyesi oldukları için dernek kaynaklarından ödeme yapılamaz.

Derneğin üyelerine üyelikten ayrıldıklarında ya da derneğin tasfiyesi halinde dernek servetinden ödeme yapılamaz.

Hiç kimse, dernek amaçlarına uygun olmayan ya da normalin çok üstünde ödemelerle kayrılamaz.

§ 4 Üyelik
Frankfurt ve çevresinde yaşayan, derneğin tüzüğünü benimseyen ve miktarı belirlenmiş bir üye aidatını ödemeyi kabul eden her doğal kişi derneğe üye olabilir.

Üye olmak isteyen, dernek tüzüğünü okuduktan sonra bir üyeliğe başvuru dilekçesini doldurup imzalar ve Yönetim Kuruluna iletir. Başvuru sahibinin üyelik başvurusunu inceler ve dört hafta içerisinde başvuru sahibini üyeliğe kabul edip edilmediğini yazılı olarak bildirir. Olagan veya olağanüstü bir kongreden önceki dört hafta içinde yapılan üyelik başvurularına yeni Yönetim Kurulu karar verir.

Üyelik aidatının mıktarı aylik en az 5 € dur.

Gerekçeli durumlarda ve yazılı dilekçe üzeri Yönetim Kurulu aidatları erteleyebilir veya iptal edebilir.

Üyelik; üyelikten ayrılma, üyelikten çıkarılma ya da ölüm halinde sona erer.

§ 5 Üyelikten Ayrılma
Her üye dernek üyeliğinden istifa edebilir. Bunun için Yönetim Kuruluna yazılı bildirinin iletilmesi yeterlidir. Üyenin istifası bu bildirinin 3 ay sonrasından geçerlidir.

§ 6 Üyelikten Çıkarma
Üyelikten çıkarılmaya Denetim Kurulu karar verir. Denetim Kurulu kararı ile üyeliği sona erdirilenlerin Genel Kurulda bu karara ihtiraz hakları vardır.
Üyelikten çıkarılmadan önce üyeye kendini savunma olanağı verilmesi zorunludur.
Üyelikten çıkarıldığı üyeye yazılı olarak bildirilir.
Üyelikten çıkarılma kararı aşağıdaki koşullarla verilebilir:

Tüzüğe aykırı davranışlar
Üyelik aidatını üç aydan fazla ödememek
Derneğe zarar verici davranışlarda bulunmak
Üstlenilen görevlerin sistemli olarak ihmali
Onur kırıcı davranışlarda bulunmak
Derneği kötüleyici davranışlarda bulunmak

§ 7 Derneğin Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu

§ 8 Genel Kurul
Genel Kurul, dernek üyelerinin tümünden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla iki yılda bir kez toplanır. Mali kongre her yıl yapılır.

I. Genel Kurul’a çağrı Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul’dan en az dört hafta önce ve yazılı olarak yapılır. Çağrıda Genel Kurul’un gündemi, yeri, günü ve saati belirtilir. dört haftalık süre çağrı mektubunun yollanmasını izleyen günle başlar. Burada esas alınan tarih, mektuba postane tarafından vurulan mühürde yer alan tarihtir. Mektup, üyenin derneğe yazılı olarak bildirdiği son adresine postalandığı takdirde üyeye iletilmiş olur.

II. Dernek çıkarları gerektirdiğinde ya da dernek üyelerinin %25’inin gerekçelerini yazılı olarak belirtilmesi koşulunda Olağanüstü Genel Kurul toplanır.

III. Kurallar doğrultusunda çağrı yapılmış her Genel Kurul karar alma hakkına sahiptir.

IV. Genel Kurul kararları hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

b) Genel Kurul’un Hak ve Görevleri

Genel Kurul, yönetim ve denetim kurullarının sunduğu raporları inceler, tartışır ve onaylanmalarını kararlaştırır.
Dernek tüzüğü çerçevesinde her tür kararı verebilir.
Derneğin gelecekteki etkinliklerin ilişkin kararlar verir.
Tüzük değişikliklerine karar verir.
V. Gizli oy, açık sayım ilkesi çerçevesinde Yönetim Kurulu´nun yedi asil ve üç yedek üyesi ile Denetleme Kurulu`nun 3 asil ve iki yedek üyesini seçer. Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimlerinde salt çoğunluk aranmaz, aldıkları oy sayısına göre asil ve yedek üyeler olarak sıralanır.
VI. Genel Kurulda alınan kararlar yazılı bir protokol haline getirilir ve bu protokol Genel Kurulda Divan başkanı tarafından imzalanır.
VII. Derneğin feshine karar verir. Derneğin feshi için, dernek üyelerinin tümünün ¾’ünün oyu gereklidir. Derneğin serveti, derneğin feshi ya da vergide kayrılma amacının ortadan kalkması halinde Päritätische Wohlfahrtsverband Hessen örgütüne, sadece ve doğrudan kamu yararına ve sosyal amaçlı çalışmalarda kullanılmak koşuluyla devrolunur.

§ 9 Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu başkan, yazman, sayman ve dört üyeden oluşur. Ayrıca Yönetim Kurulu’nun üç yedek üyesi bulunur.
Yönetim Kurulu başkan, yazman ve saymanı kendi arasından seçer.
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilir.

Halkevi’nde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve yardımcı elemanlar dernek Yönetim Kuruluna seçilemezler.

Yönetim Kurulu, genel kurullar arasındaki süre içinde derneğin en üst organıdır.
Dernek sevk ve idare eder, dernek yararına olan tüm çalışmaların kararını alır.
Yönetim Kurulu ayda en az iki kez toplanır. Alınan kararlar karar defterine geçeririlir.
Yönetim Kurulu Genel Kurulu Genel Kurul’un gündemini hazırlar ve Genel Kurul’a çalışma raporlarını sunar.
Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez arka arakaya özürsüz olarak katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu üyeliği düşmüş kabul edilir. Bu üyenin yerine bir Yedek Üye Yönetim Kurulu üyeliğine geçer.

Dernek başkanı Medeni Kanun’un 26. Paragrafında (§ 26 BGB) ifadesini bulan hükümler açısından derneği tek başına temsil yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu’dur. Dernek başkanı Yönetim Kurulu Toplantılarını yönetir, alınan kararları yaşama geçirir ve derneği dışarıya karşı temsil eder. Başkan, Yönetim Kurulu tarafından bu görevinden uzaklaştırılabilir.

Yazman derneğin yazışmalarından sorumludur. Başkanın bulunmadığı sürelerde onun yerine başkanlık görevlerini üstlenir ve derneğin etkinliklerini yönetir.

Sayman derneğin gelir ve giderlerinin düzenli ve uyumlu olmasından sorumludur, gelir ve giderlerini kasa defterine kaydeder. Üye aidatlarını toplar. Yönetim Kurulu’na rapor verir.
Yönetim Kurulu bir iç tüzük hazırlar. Bu iç tüzüğün Genel Kurul tarafından onaylanması zorunludur.

§ 10 Denetleme Kurulu
Denetim Kurulu üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kendi arasından başkanını seçer.

Halkevi’nde çalışan kadrolu, sözleşmeli ve yardımcı elemanlar dernek Denetleme Kuruluna seçilemezler.

Karar ve kasa defterini denetlemek ve üye listesini kontrol etmek üzere en az üç ayda bir toplanır.
Derneğin ilkelerine aykırı faaliyette bulunan ve tüzüğe aykırı davranışlar içerisinde olan üyelerle ilgili karar verir. Denetim Kurulu üyelerine ilişkin şu kararları verir.
Uyarma
Kınama
Üyelikten süreli çıkarma
Üyelikten kesin atılma
Genel Kurul’a rapor sunar

§ 11 Mali Hükümler
Derneğin gelirleri üyelerin ödedikleri aidatlardan, bağışlardan ve dernek tarafından düzenlenen şenlik ve benzeri etkinliklerde elde edilen kazançtan oluşur. 500 (Euro’yu) aşan dernek serveti derneğin banka hesabına yatırılır. Derneğin banka hesap numarası üyelere duyurulur.
Harcamalar Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur. Derneğin olanakları yanlızca tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir. Dernek üyelerine derneğin olanaklarından özel bir ödeme yapılamaz. Hiç kimse, dernek amaçlarına aykırı ödemeler veya alışılmışın çok üzerinde ödemelerle kayrılamaz.

§ 12 Tüzük değişiklikleri
1. Tüzük değişikliği önerileri orijinal yazılı hali ile Genel Kurul çağrısı ile birlikte gönderilmeli.
2. Tüzük değişikliği için kullanılan geçerli oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir.

§ 13 Diğer Hükümler
Bu tüzükte dikkate alınmamış, ancak yasal düzeyde düzenlenmesi zorunlu olan konularda Alman Dernekler Yasası’nın ilgili hükümleri dikkate alınır.

Frankfurt, 25.01.2015